Οδηγός Αγιότητος

"Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι, λέγει Κύριος". [Α' Πέτρου α' 16]Κατεβάστε το φυλλάδιο "Οδηγός Αγιότητος"